كارپرداز - karperdaz

لغت ناجي - Lugat-i Naci كارپرداز maddesi. Sayfa:608 ; karperdaz , kâr-perdâz


Lugatı naci sözlüğü karperdaz maddesi. osmanlıcada karperdaz ne demek, karperdaz anlamı manası, karperdaz osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte karperdaz hakkında bilgi. Arapça karperdaz ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada karperdaz anlamı. , kâr-perdâz

كارپرداز ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

كارپرداز يقول ما التركية . معنى كارپرداز اللغة التركية

كارپرداز می گویند آنچه ترکیه. معنای كارپرداز زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191