كارفرما - kar ferma

لغت ناجي - Lugat-i Naci كارفرما maddesi. Sayfa:608 ; kar ferna , kar ferma , kâr-fermâ


Lugatı naci sözlüğü kar ferna maddesi. osmanlıcada kar ferna ne demek, kar ferna anlamı manası, kar ferna osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte kar ferna hakkında bilgi. Arapça kar ferna ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada kar ferna anlamı. , kar ferma , kâr-fermâ

كارفرما ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

كارفرما يقول ما التركية . معنى كارفرما اللغة التركية

كارفرما می گویند آنچه ترکیه. معنای كارفرما زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193