كامپرور - kamperver

لغت ناجي - Lugat-i Naci كامپرور maddesi. Sayfa:611 ; kâm-perver


Lugatı naci sözlüğü kâm-perver maddesi. osmanlıcada kâm-perver ne demek, kâm-perver anlamı manası, kâm-perver osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte kâm-perver hakkında bilgi. Arapça kâm-perver ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada kâm-perver anlamı.

كامپرور ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

كامپرور يقول ما التركية . معنى كامپرور اللغة التركية

كامپرور می گویند آنچه ترکیه. معنای كامپرور زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197