فندان - findan

لغت ناجي - Lugat-i Naci فندان maddesi. Sayfa:572


فندان ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

فندان يقول ما التركية . معنى فندان اللغة التركية

فندان می گویند آنچه ترکیه. معنای فندان زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196