قاپيتولاسيون - kapitülasyon

لغت ناجي - Lugat-i Naci قاپيتولاسيون maddesi. Sayfa:580 ; kapitülasyon


Lugatı naci sözlüğü kapitülasyon maddesi. osmanlıcada kapitülasyon ne demek, kapitülasyon anlamı manası, kapitülasyon osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte kapitülasyon hakkında bilgi. Arapça kapitülasyon ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada kapitülasyon anlamı.

قاپيتولاسيون ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

قاپيتولاسيون يقول ما التركية . معنى قاپيتولاسيون اللغة التركية

قاپيتولاسيون می گویند آنچه ترکیه. معنای قاپيتولاسيون زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196