كوهستان - gühistan

لغت ناجي - Lugat-i Naci كوهستان maddesi. Sayfa:643 ; kûh-istân


Lugatı naci sözlüğü kûh-istân maddesi. osmanlıcada kûh-istân ne demek, kûh-istân anlamı manası, kûh-istân osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte kûh-istân hakkında bilgi. Arapça kûh-istân ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada kûh-istân anlamı.

كوهستان ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

كوهستان يقول ما التركية . معنى كوهستان اللغة التركية

كوهستان می گویند آنچه ترکیه. معنای كوهستان زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194