كهال - Kihâl

لغت ناجي - Lugat-i Naci كهال maddesi. Sayfa:644 ; kihâl


Lugatı naci sözlüğü kihâl maddesi. osmanlıcada kihâl ne demek, kihâl anlamı manası, kihâl osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte kihâl hakkında bilgi. Arapça kihâl ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada kihâl anlamı.

كهال ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

كهال يقول ما التركية . معنى كهال اللغة التركية

كهال می گویند آنچه ترکیه. معنای كهال زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191