كهنسال - Köhensâl

لغت ناجي - Lugat-i Naci كهنسال maddesi. Sayfa:645 ; kühen-sâl


Lugatı naci sözlüğü kühen-sâl maddesi. osmanlıcada kühen-sâl ne demek, kühen-sâl anlamı manası, kühen-sâl osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte kühen-sâl hakkında bilgi. Arapça kühen-sâl ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada kühen-sâl anlamı.

كهنسال ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

كهنسال يقول ما التركية . معنى كهنسال اللغة التركية

كهنسال می گویند آنچه ترکیه. معنای كهنسال زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195