استراق - istirak

لغت ناجي - Lugat-i Naci استراق maddesi. Sayfa:58 ; İstirag , iştirak


Lugatı naci sözlüğü İstirag maddesi. osmanlıcada İstirag ne demek, İstirag anlamı manası, İstirag osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte İstirag hakkında bilgi. Arapça İstirag ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada İstirag anlamı. , iştirak

استراق ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

استراق يقول ما التركية . معنى استراق اللغة التركية

استراق می گویند آنچه ترکیه. معنای استراق زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192