معمور - Ma'mûr

لغت ناجي - Lugat-i Naci معمور maddesi. Sayfa:806 ; mamür , mâmûr , ma'mûr


Lugatı naci sözlüğü mamür maddesi. osmanlıcada mamür ne demek, mamür anlamı manası, mamür osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte mamür hakkında bilgi. Arapça mamür ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada mamür anlamı. , mâmûr , ma'mûr

معمور ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

معمور يقول ما التركية . معنى معمور اللغة التركية

معمور می گویند آنچه ترکیه. معنای معمور زبان ترکی2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191