معني - ma'na

لغت ناجي - Lugat-i Naci معني maddesi. Sayfa:807 ; "); ma'nâ


Lugatı naci sözlüğü "); ma'nâ maddesi. osmanlıcada "); ma'nâ ne demek, "); ma'nâ anlamı manası, "); ma'nâ osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte "); ma'nâ hakkında bilgi. Arapça "); ma'nâ ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada "); ma'nâ anlamı.

معني ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

معني يقول ما التركية . معنى معني اللغة التركية

معني می گویند آنچه ترکیه. معنای معني زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192