مغدانوس - maydanoz

لغت ناجي - Lugat-i Naci مغدانوس maddesi. Sayfa:810 ; meğdanüs


Lugatı naci sözlüğü meğdanüs maddesi. osmanlıcada meğdanüs ne demek, meğdanüs anlamı manası, meğdanüs osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte meğdanüs hakkında bilgi. Arapça meğdanüs ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada meğdanüs anlamı.

مغدانوس ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

مغدانوس يقول ما التركية . معنى مغدانوس اللغة التركية

مغدانوس می گویند آنچه ترکیه. معنای مغدانوس زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192