اغفاليات - iğfaliyyat

لغت ناجي - Lugat-i Naci اغفاليات maddesi. Sayfa:92 ; iğfaliyyat


Lugatı naci sözlüğü iğfaliyyat maddesi. osmanlıcada iğfaliyyat ne demek, iğfaliyyat anlamı manası, iğfaliyyat osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte iğfaliyyat hakkında bilgi. Arapça iğfaliyyat ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada iğfaliyyat anlamı.

اغفاليات ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

اغفاليات يقول ما التركية . معنى اغفاليات اللغة التركية

اغفاليات می گویند آنچه ترکیه. معنای اغفاليات زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192