افاده - ifade

لغت ناجي - Lugat-i Naci افاده maddesi. Sayfa:93 ; ifade


Lugatı naci sözlüğü ifade maddesi. osmanlıcada ifade ne demek, ifade anlamı manası, ifade osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte ifade hakkında bilgi. Arapça ifade ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada ifade anlamı.

افاده ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

افاده يقول ما التركية . معنى افاده اللغة التركية

افاده می گویند آنچه ترکیه. معنای افاده زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195