افاضه - ifaza

لغت ناجي - Lugat-i Naci افاضه maddesi. Sayfa:93 ; ifaza


Lugatı naci sözlüğü ifaza maddesi. osmanlıcada ifaza ne demek, ifaza anlamı manası, ifaza osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte ifaza hakkında bilgi. Arapça ifaza ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada ifaza anlamı.

افاضه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

افاضه يقول ما التركية . معنى افاضه اللغة التركية

افاضه می گویند آنچه ترکیه. معنای افاضه زبان ترکی



2 9 16 23 30 37 44 51 58 65 72 79 86 93 100 107 114 121 128 135 142 149 156 163 170 177 184 191