افتخاريات - iftihariyyat

لغت ناجي - Lugat-i Naci افتخاريات maddesi. Sayfa:94 ; iftihariyyat


Lugatı naci sözlüğü iftihariyyat maddesi. osmanlıcada iftihariyyat ne demek, iftihariyyat anlamı manası, iftihariyyat osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte iftihariyyat hakkında bilgi. Arapça iftihariyyat ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada iftihariyyat anlamı.

افتخاريات ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

افتخاريات يقول ما التركية . معنى افتخاريات اللغة التركية

افتخاريات می گویند آنچه ترکیه. معنای افتخاريات زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194