افحام - ifham

لغت ناجي - Lugat-i Naci افحام maddesi. Sayfa:94 ; ifham


Lugatı naci sözlüğü ifham maddesi. osmanlıcada ifham ne demek, ifham anlamı manası, ifham osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte ifham hakkında bilgi. Arapça ifham ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada ifham anlamı.

افحام ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

افحام يقول ما التركية . معنى افحام اللغة التركية

افحام می گویند آنچه ترکیه. معنای افحام زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196