افراخته - efrahte

لغت ناجي - Lugat-i Naci افراخته maddesi. Sayfa:94 ; Eftahte , efrâhte


Lugatı naci sözlüğü Eftahte maddesi. osmanlıcada Eftahte ne demek, Eftahte anlamı manası, Eftahte osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte Eftahte hakkında bilgi. Arapça Eftahte ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada Eftahte anlamı. , efrâhte

افراخته ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

افراخته يقول ما التركية . معنى افراخته اللغة التركية

افراخته می گویند آنچه ترکیه. معنای افراخته زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192