افراس - Efras

لغت ناجي - Lugat-i Naci افراس maddesi. Sayfa:94 ; Efras


Lugatı naci sözlüğü Efras maddesi. osmanlıcada Efras ne demek, Efras anlamı manası, Efras osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte Efras hakkında bilgi. Arapça Efras ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada Efras anlamı.

افراس ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

افراس يقول ما التركية . معنى افراس اللغة التركية

افراس می گویند آنچه ترکیه. معنای افراس زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197