افسرده دماغ - efsürdedimağ

لغت ناجي - Lugat-i Naci افسرده دماغ maddesi. Sayfa:96 ; efsürde-dimâğ


Lugatı naci sözlüğü efsürde-dimâğ maddesi. osmanlıcada efsürde-dimâğ ne demek, efsürde-dimâğ anlamı manası, efsürde-dimâğ osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte efsürde-dimâğ hakkında bilgi. Arapça efsürde-dimâğ ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada efsürde-dimâğ anlamı.

افسرده دماغ ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

افسرده دماغ يقول ما التركية . معنى افسرده دماغ اللغة التركية

افسرده دماغ می گویند آنچه ترکیه. معنای افسرده دماغ زبان ترکی3 10 17 24 31 38 45 52 59 66 73 80 87 94 101 108 115 122 129 136 143 150 157 164 171 178 185 192