افسرده مزاج - efsürdemizaç

لغت ناجي - Lugat-i Naci افسرده مزاج maddesi. Sayfa:96 ; efsürde-mizâc


Lugatı naci sözlüğü efsürde-mizâc maddesi. osmanlıcada efsürde-mizâc ne demek, efsürde-mizâc anlamı manası, efsürde-mizâc osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte efsürde-mizâc hakkında bilgi. Arapça efsürde-mizâc ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada efsürde-mizâc anlamı.

افسرده مزاج ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

افسرده مزاج يقول ما التركية . معنى افسرده مزاج اللغة التركية

افسرده مزاج می گویند آنچه ترکیه. معنای افسرده مزاج زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194