برگزيده - bergüzide

لغت ناجي - Lugat-i Naci برگزيده maddesi. Sayfa:161 ; bergüzide , ber-güzîde


Lugatı naci sözlüğü bergüzide maddesi. osmanlıcada bergüzide ne demek, bergüzide anlamı manası, bergüzide osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte bergüzide hakkında bilgi. Arapça bergüzide ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada bergüzide anlamı. , ber-güzîde

برگزيده ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

برگزيده يقول ما التركية . معنى برگزيده اللغة التركية

برگزيده می گویند آنچه ترکیه. معنای برگزيده زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196