پاردم - pardum

لغت ناجي - Lugat-i Naci پاردم maddesi. Sayfa:184 ; pârdüm


Lugatı naci sözlüğü pârdüm maddesi. osmanlıcada pârdüm ne demek, pârdüm anlamı manası, pârdüm osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte pârdüm hakkında bilgi. Arapça pârdüm ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada pârdüm anlamı.

پاردم ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

پاردم يقول ما التركية . معنى پاردم اللغة التركية

پاردم می گویند آنچه ترکیه. معنای پاردم زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194