پارسه - parsa

لغت ناجي - Lugat-i Naci پارسه maddesi. Sayfa:184 ; parse


Lugatı naci sözlüğü parse maddesi. osmanlıcada parse ne demek, parse anlamı manası, parse osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte parse hakkında bilgi. Arapça parse ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada parse anlamı.

پارسه ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

پارسه يقول ما التركية . معنى پارسه اللغة التركية

پارسه می گویند آنچه ترکیه. معنای پارسه زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193