پاروله - parola

لغت ناجي - Lugat-i Naci پاروله maddesi. Sayfa:184 ; parola , parula


Lugatı naci sözlüğü parola maddesi. osmanlıcada parola ne demek, parola anlamı manası, parola osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte parola hakkında bilgi. Arapça parola ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada parola anlamı. , parula

پاروله ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

پاروله يقول ما التركية . معنى پاروله اللغة التركية

پاروله می گویند آنچه ترکیه. معنای پاروله زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197