پاسار - Pâsâr

لغت ناجي - Lugat-i Naci پاسار maddesi. Sayfa:185 ; pâ-sâr


Lugatı naci sözlüğü pâ-sâr maddesi. osmanlıcada pâ-sâr ne demek, pâ-sâr anlamı manası, pâ-sâr osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte pâ-sâr hakkında bilgi. Arapça pâ-sâr ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada pâ-sâr anlamı.

پاسار ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

پاسار يقول ما التركية . معنى پاسار اللغة التركية

پاسار می گویند آنچه ترکیه. معنای پاسار زبان ترکی1 8 15 22 29 36 43 50 57 64 71 78 85 92 99 106 113 120 127 134 141 148 155 162 169 176 183 190 197