پاشيده - Pâşîde

لغت ناجي - Lugat-i Naci پاشيده maddesi. Sayfa:185 ; pâşîde


Lugatı naci sözlüğü pâşîde maddesi. osmanlıcada pâşîde ne demek, pâşîde anlamı manası, pâşîde osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte pâşîde hakkında bilgi. Arapça pâşîde ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada pâşîde anlamı.

پاشيده ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

پاشيده يقول ما التركية . معنى پاشيده اللغة التركية

پاشيده می گویند آنچه ترکیه. معنای پاشيده زبان ترکی6 13 20 27 34 41 48 55 62 69 76 83 90 97 104 111 118 125 132 139 146 153 160 167 174 181 188 195