توحش - Tevehhuş

لغت ناجي - Lugat-i Naci توحش maddesi. Sayfa:295 ; Tevehhuş , tevahhuş


Lugatı naci sözlüğü Tevehhuş maddesi. osmanlıcada Tevehhuş ne demek, Tevehhuş anlamı manası, Tevehhuş osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte Tevehhuş hakkında bilgi. Arapça Tevehhuş ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada Tevehhuş anlamı. , tevahhuş

توحش ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

توحش يقول ما التركية . معنى توحش اللغة التركية

توحش می گویند آنچه ترکیه. معنای توحش زبان ترکی7 14 21 28 35 42 49 56 63 70 77 84 91 98 105 112 119 126 133 140 147 154 161 168 175 182 189 196