خنداخند - handa hand

لغت ناجي - Lugat-i Naci خنداخند maddesi. Sayfa:394 ; handa hand


Lugatı naci sözlüğü handa hand maddesi. osmanlıcada handa hand ne demek, handa hand anlamı manası, handa hand osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte handa hand hakkında bilgi. Arapça handa hand ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada handa hand anlamı.

خنداخند ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

خنداخند يقول ما التركية . معنى خنداخند اللغة التركية

خنداخند می گویند آنچه ترکیه. معنای خنداخند زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193