خندان - Handan

لغت ناجي - Lugat-i Naci خندان maddesi. Sayfa:394 ; handan


Lugatı naci sözlüğü handan maddesi. osmanlıcada handan ne demek, handan anlamı manası, handan osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte handan hakkında bilgi. Arapça handan ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada handan anlamı.

خندان ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

خندان يقول ما التركية . معنى خندان اللغة التركية

خندان می گویند آنچه ترکیه. معنای خندان زبان ترکی5 12 19 26 33 40 47 54 61 68 75 82 89 96 103 110 117 124 131 138 145 152 159 166 173 180 187 194