خواره - havare

لغت ناجي - Lugat-i Naci خواره maddesi. Sayfa:395 ; havare , hâre


Lugatı naci sözlüğü havare maddesi. osmanlıcada havare ne demek, havare anlamı manası, havare osmanlıca nasıl yazılır. Osmanlıca sözlükte havare hakkında bilgi. Arapça havare ne demek. Arapça osmanlıca sözlük. Farsçada havare anlamı. , hâre

خواره ne demek. osmanlıca yazılışı anlamı manası..

خواره يقول ما التركية . معنى خواره اللغة التركية

خواره می گویند آنچه ترکیه. معنای خواره زبان ترکی4 11 18 25 32 39 46 53 60 67 74 81 88 95 102 109 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 186 193